Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu  hrackyprechlapcov.sk

(ďalej len “obchodné podmienky”)

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vypývajúce z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim ,ktorým je GRIKAS s.r.o.,Starinská 71, 06601 Humenné (ďalej len „predávajúci“)a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.hrackyprechlapcov.sk elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Mail: grikas@centrum.sk

Poštová adresa: Starinská 71, 06601 Humenne
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2707854156/0200
Všeobecná úverová banka

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre 

Prešovský kraj

 Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax. č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

 

 1. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 2. Obchodné podmienky upravujú obchodný vzťah medzi podnikateľským subjektom Grikas s.r.o. , sídlo podnikania Starinská 71,06601 Humenné, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 22439/P, IČO: 45349215, DIČ: 2022964163, IČ DPH: SK2022964163, Bankové spojenie: VUB banka, číslo účtu 2707854156/0200 a IBAN: SK12 0200 0000 0027 0785 4156, BIC: SUBASKBX (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim.
 3. Obchodný vzťah sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, elektornickým obchodným systémom  www.hrackyprechlapcov.sk (ďalej len „obchod“).
 4. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý je spracovaný systémom obchodu, obsahujúci identifikačné údaje o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovú cenu objednávky.
 6. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 7. Obchodné podmienky rešpektujú platné zákony Slovenskej republiky:

Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Povinnosti predávajúceho
 2. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá správny druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu spolu s tovarom všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ), záručný list (ak ho výrobca poskytuje).

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

– za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou prepravnou spoločnosťou počas prepravy kupujúcemu,

– za oneskorené dodanie, prípadné nedodanie tovaru, zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho,

– prípadne nedodanie objednaného tovaru zavinené nepredvídateľnými prekážkami.

III. Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade zistenia akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, o tomto okamžite informovať predávajúceho a prepravcu.
 2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.
 3. Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade keď neprevezme tovar ktorý si objednal na základe elektronickej objednávky, znáša náklady na prepravu v plnom rozsahu. To platí aj v prípade, ak požaduje opätovné doručenie tovaru, kupujúci je povinný uhradiť náklady prvého, aj následného doručenia. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

 1. Dodacie podmienky
 2. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho v elektronickom formulári, pri registrácii kupujúceho, alebo pri odoslaní objednávky.
 4. Elektronicky prijatá objednávky je považovaná za návrh kúpno-predajnej zmluvy a je považovaná za záväznú pre predávajúceho aj kupujúceho.
 5. Prijatie elektronickej objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu e-mailom, na adresu udanú kupujúcim pri registrácii.
 6. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky, tzn. množstva tovaru a výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu a vzdialenosť a pod., požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade ak kupujúci nevykoná autorizáciu požadovaným spôsobom a v lehote určenej predávajúcim, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto doby od začiatku ruší a objednávka sa považuje za neplatnú.
 7. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza úplným zaplatením a prevzatím tovaru kupujúcim.

 

 1. Stornovanie objednávky kupujúcim
 2. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania – vytvorenia. Objednávka môže byť stornovaná písomným oznámením elektronickou poštou, na adresu predávajúceho. Zákaznícky servis hrackyprechlapcov.sk. V prípade stornovania objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim
 2. Kupujúci môže v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z.. odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, bez udania dôvodu.
 3. Odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote kupujúci oznámi predávajúcemu písomným oznámením elektronickou poštou, na adresu predávajúceho: Zákaznícky servis hrackyprechlapcov.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania oznámenia.
 4. Kupujúci má právo v rámci 7 dňovej lehoty, tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
 5. Kupujúci odošle tovar na vlastné náklady do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, v pôvodnom balení , bez poškodenia a závad , spolu  s kópiou daňového dokladu – faktúrou , na adresu predávajúceho:

Hrackyprechlapcov.sk
Grikas s.r.o.
Starinská 71
06601 Humenné

 1. Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.  Uveďte v zásielke svoje bankové spojenie.
 2. Predávajúci sa zaväzuje, že po splnení podmienok podľa čl. IV, bod 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5 vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.
 3. Kupujúci sa zaväzuje, že pri nedodržaní podmienok  podľa čl. IV, bod 3.4 znáša náklady (zníženie hodnoty tovaru krátkodobým používaním) vo výške 30%  z kúpnej ceny tovaru.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim
 2. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (neúplná adresa, zle uvedené telefónne číslo alebo e-mail, kupujúci neodpovedá na e-maily, nezdvíha telefón, a pod.).
 3. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a kupujúcim nesúhlasí s náhradným plnením.
 4. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak je dôvodné podozrenie, že kupujúci ma snahu zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

 

 1. Miesto dodania, termín dodania
 2. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude odoslaný predávajúcim kupujúcemu s využitím služieb tretích subjektov – prepravných spoločností, alebo na základe dohody s kupujúcim.
 3. Dodanie tovaru je zrealizované jeho odovzdaním kupujúcemu prepravnými spoločnosťami. Kupujúci potvrdzuje prevzatie svojím podpisom.
 4. Predávajúci vyexpeduje kupujúcemu tovar v lehote, ktorá je uvedená pri každom tovare v nákupnom katalógu obchodu, obvykle v nasledujúci pracovný deň po prijatí elektronickej objednávky. V prípade dlhšej dodacej doby predávajúci bude kupujúceho včas informovať. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dodacou, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť,

 

 1. Cena dopravy a doprava tovaru
 2. Všetky zásielky expedujeme Slovenskou poštou na dobierku alebo kuriérskou spoločnosťou UPS a poštovým kuriérom Slovenskej pošty. Cena poštovného je vyčíslená v objednávkovom formulári.
 3. Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy – poštovného a tovaru sú konečné – vrátane DPH. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska.

 

 1. Kúpna cena a spôsob platby
 2. Kupujúci kupuje od predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania elektronického objednávkového formulára uvedená pri každom danom tovare v nákupnom katalógu obchodu. Ceny tovarov sú konečné.
 3. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky – všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
 5. Kupujúci si pri vyplňovaní elektronického objednávkového formulára zvolí spôsob platby z ponúkaných možností:
 6. a) dobierka – cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí na pošte alebo od kuriérskej spoločnosti UPS alebo poštového kuriéra .
 7. b) bankový prevod – po prijatí objednávky dostane kupujúci potvrdzujúci e-mail, kde budú uvedené doplňujúce informácie pre platbu bankovým prevodom. Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí vopred, prevodom na účet predávajúceho v lehote splatnosti faktúry.

 

 1. Záručné podmienky a reklamácie
 2. Všeobecné ustanovenia
 3. Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov záruku na tovar. Záručná doba pre všetky tovary je24 mesiacov . Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
 5. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.
 6. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

 

 1. Kontrola tovaru pri prevzatí
 2. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenskej pošty,kuriera Slovenskej pošty,kuriera UPS) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade zistenia porušenia obalu, svedčiacom o neoprávnemom vniknutí do zásielky, alebo o poškodení zásielky manipuláciu, kupujúci zásielku neprevezme.
 3. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.
 4. Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a zhodu zásielky s faktúrou ihneď po prevzatí. (Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.) V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov kontaktujte Zákaznícky servis hrackyprechlapcov.sk.Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.

 

 1. Záručná doba a záručné podmienky
 2. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim a je platná 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).
 3. Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 4. Pre uplatnenie reklamácie a prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originálny záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je priložená v zásielke spolu s výrobkom.
 5. Záručnú dobu nie je možné v žiadnom prípade zamieňať so životnosťou výrobku. Životnosť hračiek je daná spôsobom a intenzitou používania.
 6. Záruka sa tiež nevzťahuje na závady vzniknuté mechanickým poškodením vinou kupujúceho (poškodenie spôsobené násilnou manipuláciou.
 7. Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pri tovare predávanom za zníženú cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola cena znížená.

 

 1. Zásady uplatňovania a riešenia reklamácie v záručnej dobe
 2. Reklamáciu kupujúci oznámi predávajúcemu písomným oznámením elektronickou poštou, na adresu predávajúceho: Zákaznícky servis hrackyprechlapcov.sk . O prijatí oznámenia o reklamácii bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania oznámenia.
 3. Kupujúci zašle reklamovaný tovar na adresu predávajúceho:

Hrackyprechlapcov.sk
GRIKAS s.r.o.
Starinská 71
06601 Humenné

 

 1. Neposielajte reklamovaný tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.  Uveďte v zásielke svoje bankové spojenie.
 2. Kupujúci je povinný priložiť k riešeniu reklamácie kópiu príslušného daňového dokladu o nákupe – faktúru.
 3. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný odoslať tovar v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy na adresu predávajúceho, ako doporučenú a poistenú zásielku. Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.
 4. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 5. a) doručenie oznámenia o reklamácii
 6. b) doručenie reklamovaného tovaru
 7. c) doručenie kópii daňového dokladu o nákupe – faktúra
 8. Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie.
 9. O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru – najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.
 10. Spôsob vybavenia reklamácie môže byť – oprava, výmena za nový kus, prípadne dodaný iný druh tovaru o ktorý má kupujúci záujem (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo vrátenie kúpnej ceny.
 11. O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom a reklamačné konanie bude ukončené.
 12. V prípade uznanej reklamácie s vrátením kúpnej ceny, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od ukončenia reklamačného konania, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

 

VI.Výmena tovaru

 1. Kupujúci môže vymeniť zakúpený tovar  do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Výmenu tovaru v uvedenej lehote kupujúci oznámi predávajúcemu písomným oznámením elektronickou poštou, na adresu predávajúceho: Zákaznícky servis hrackyprechlapcov .sk . Kupujúci v oznámení uvedie  skladové číslo novo požadovaného tovaru . O akceptovaní výmeny tovaru bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania oznámenia.
 3. Kupujúci má právo v rámci 7 dňovej lehoty, tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch požiadať o výmenu!
 4. Kupujúci odošle tovar na vlastné náklady do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, v pôvodnom balení , bez poškodenia a závad , spolu  s kópiou daňového dokladu – faktúrou , na adresu predávajúceho:

hrackyprechlapcov.sk
GRIKAS s.r.o.
Starinská 71
06601 Humenné

 • 5. Zmluvné strany sa dohodli, že cenový rozdiel kúpnej ceny vymieňaného tovaru bude vyrovnaný nasledovne:
 • a) Ak kúpna cena nového tovar prevyšuje kúpnu cenu pôvodného tovaru, kupujúci doplatí rozdiel (spôsob uhradenia doplatku je možné dohodnúť individuálne – dobierka, bankový prevodom) .
 • b) Ak kúpna cena nového tovaru je nižšia ako kúpna cena pôvodného tovaru, predávajúci vráti preplatok kúpnej ceny kupujúcemu výlučne bezhotovostným spôsobom na účet uvedený kupujúcim v lehote do 3 dní od zrealizovanej výmeny tovaru. ( Kupujúci v oznámení o výmene uvedie svoje bankové spojenie! )
 • 6. Kupujúci sa zaväzuje, že pri nedodržaní podmienok  podľa čl. VII, bod 3 a 4 znáša náklady (zníženie hodnoty tovaru krátkodobým používaním) vo výške 30%  z kúpnej ceny vymieňaného tovaru.

VII. Ochrana osobných údajov kupujúceho

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci oznámi predávajúcemu v elektronickom registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho, za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa týchto obchodných podmienok.
 3. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne a prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu predávajúcemu.
 4. Predávajúci prehlasuje, že vyššie uvedené osobné údaje o kupujúcom sú nutné pre správnu identifikáciu kupujúceho a budú použité k zaúčtovaniu platby za zrealizovanú objednávku a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho a nebudú inak poskytnuté tretej strane.
 5. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.
 6. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu a zákaznícke konto u predávajúceho. Zákaznícke konto bude deaktivované a všetky osobné údaje, poskytnuté kupujúcim budú zo systému internetového obchodu trvalo vymazané.

 

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné a platné v znení uvedenom v internetovej obchode predávajúceho odo dňa ich zverejnenia.
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené v internetovom obchode predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.
 3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodným podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením v internetovom obchode hrackyprechlapcov.sk